Urząd Miejski w Andrychowie

Nowe stawki za odpady - po burzliwej dyskusji
fot. nowiny.andrychow.eu

Nowe stawki za wywóz odpadów

AAA
8 marca 2013, 8:00 | Informacje | żródło: Nowiny
O godzinie 19.45 (7 marca 2013) zakończyła się w Urzędzie Miejskim nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni przyjęli nowe metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami oraz nowe stawki tej opłaty. Ponadto przyjęto dwie inne uchwały: ustalającą termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz ustalającą wzory deklaracji o wysokości opłaty za te odpady.

Nowe stawki miesięczne opłaty uzależnione będą od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

I tak tam, gdzie odpady nie będą segregowane jest to:
dla gospodarstwa jednoosobowego 10,50 zł,
dla gospodarstwa 2-osobowego 21 zł,
dla 3-osobowego 31,50 zł,
dla 4-osobowego 36 zł,
dla 5-osobowego 45 zł,
dla 6-osobowego54 zł,
dla 7-osobowego 52,50 zł
i dla gospodarstw liczniejszych niż 7-osobowe – 52,50 plus 7,50 zł za każda kolejną osobę mieszkająca w tym gospodarstwie.

Jeśli mieszkańcy będą selekcjonować odpady wysokość stawek jest następująca:
gospodarstwo jednoosobowe – 7 zł,
2-osobowe – 14 zł,
3-osobowe – 21 zł,
4-osobowe – 24 zł,
5-osobowe – 30 zł,
6-osobowe – 36 zł,
7-osobowe – 35 zł,
a gospodarstwa liczniejsze niż 7-osobowe – 35 zł plus 5 zł za każdą osobę powyżej tej liczby.

Dalej czytamy w uchwale: „W przypadku jeśli na danej nieruchomości funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tej nieruchomości stanowi iloczyn liczby gospodarstw oraz stawki opłaty określonej w paragrafie 2 lub 3”.

Za uchwałą głosowało 9 radnych, 7 było przeciwnych, a 2 się wstrzymało. Przegłosowanie tej uchwały powoduje, że traci moc uchwała z grudnia i jej stawki.
Ponadto radni przyjęli uchwałę ustalającą termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. „Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Andrychów, zobowiązani są do uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, zwanej dalej „opłatą” bez wezwania, za każdy kwartał z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w następujących terminach:” I tak za pierwszy kwartał do 15 marca każdego roku kalendarzowego, za drugi – do 15 czerwca, za trzeci – do 15 września i za czwarty – do 15 grudnia. Pierwszy tegoroczny termin (ustawa wchodzi w życie 1 lipca) upływa 15 września. Więcej szczegółów będzie można znaleźć w całej uchwale opublikowanej na stronie BIP.
Trzecia uchwała dotycząca tego samego tematu określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Wzór tej deklaracji również będzie można znaleźć na BIP.

Nadzwyczajną sesję zwołano na wniosek radnego Zbigniewa Małeckiego, który jej projekt przedstawił w imieniu klubu radnych PiS. Radny zrobił to już na poprzedniej sesji w dniu 28 lutego, wtedy też ustalono, że konieczne jest najpierw spotkanie wspólne wszystkich komisji i klubów i zaopiniowanie projektu. Spotkanie takie odbyło się tuż przed sesją. Trwało dwie godziny i radni dyskutowali o kształcie uchwały. Na samym początku spotkania przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski odczytał swój list do radnego Zbigniewa Małeckiego, w którym zaznaczył, że po analizie prawnej proponowanego projektu uchwały istnieje konieczność konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Przewodniczący wnioskował, żeby głosowanie nad projektem odbyło się po tych konsultacjach na sesji 21 marca. Przedstawiano liczne argumenty za i przeciw zmianie uchwały dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawnicy, władze samorządowe i prezes ZGK twierdzili, że uchwała bez konsultacji może być zaskarżona i stracić moc. Wnioskodawcy mieli odmienne zdanie. Prezes ZGK Jerzy Wojewodzic przedstawił też porównawcze wyliczenia. Poprzednia uchwała pozwalała na szacunkowy przychód z opłat w wysokości ponad 2,2 mln zł (symulacja dotyczyła półrocza), a nowa uchwała daje przychód niespełna 1,6 mln. Jak mówił Jerzy Wojewodzic, może to spowodować, że system nie będzie się samofinansował, a to jest podstawowy warunek „ustawy śmieciowej” - samorząd nie może dopłacać do tego z budżetu gminy. Radni wnioskodawcy twierdzili jednak, że będzie inaczej, a ich wniosek ma służyć dobru mieszkańców. Jednak, jeśli obecne stawki nie wystarczą na pokrycie kosztów, to trzeba będzie w trybie pilnym przyjmować kolejną uchwałę podnosząca stawki. Wiele będzie jednak zależało od wyniku przetargu. Stawki określone w uchwale są tylko sumami wyjściowymi – ostateczne poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.
Po burzliwej dyskusji radni zdecydowali jednak, że uchwała będzie poddana pod głosowanie i tak się stało.

Na końcu sesji radni przyjęli jeszcze wspólne stanowisko w sprawie: „funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego w naszym regionie”. Wyrazili zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec planów PKP, aby od grudnia zawiesić funkcjonowanie linii kolejowej 117 na odcinku od Kalwarii do Bielska. Radni nie tylko chcą, aby utrzymać na niej ruch pasażerski, ale też, aby był on dostosowany do potrzeb (zmiana rozkładów jazdy), aby powrócono do planów wykorzystanie na niej szynobusów i kursy dalekobieżne, a także dokończenia jej remontu. Stanowisko Rady Miejskiej w Andrychowie ma być przesłane do władz województwa i do odpowiednich ministerstw.
źródło: Nowiny
nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)