Urząd Miejski w Andrychowie

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

AAA
Adres
Rynek 15, 34-120 Andrychów
Telefon(33) 842 99 65
(33) 842 99 68
E-mail
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Ewa Rohde-Trojanpokoje: 116 (I piętro)
telefon: (33) 842 99 64
e-mail:
Pracownicy
Marlena Babiktelefon: (33) 842 99 68
e-mail:
Justyna Siekanka-Czerwiktelefon: (33) 842 99 65
e-mail:
Katarzyna Sordyltelefon: (33) 842 99 65
e-mail:
Monika Sordyltelefon: (33) 842 99 68
e-mail:

Zadania

Kierownik:
Ewa Rohde-Trojan

e-mail: e.rohde-trojan@andrychow.eu

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

1. nadzór i realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności:
- współpraca z właściwymi organami w zakresie kontroli stanu środowiska,
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

3. przygotowywanie i aktualizowanie programów ochrony środowiska oraz nadzór nad ich realizacją,

4. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego w Gminie oraz zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,

5. współdziałanie z organami Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej w wykonywaniu zadań z dziedziny ochrony środowiska i monitoringu,

6. podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody,

7. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o odpadach,

8. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów,

10. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których nie powierzono do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie oraz nie będących w zakresie zadań innych Wydziałów,

11. realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, w szczególności:

- rozstrzyganie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie,

- zawieranie ugód ustalających zmiany stanu wody na gruntach,

12. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cieków wodnych będących własnością Gminy,

13. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za ich usunięcie lub nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia lub zniszczenie zieleni,

14. prowadzenie spraw zieleni i utrzymania czystości na terenach gminnych nie będących w administracji Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie,

15. koordynacja działań pomiędzy Wydziałami w zakresie ochrony środowiska,

16. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym m.in. sprawy czasowego odebrania zwierzęcia, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,

17. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

18. współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w akcjach szczepienia zwierząt na terenie Gminy Andrychów,

19. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

20. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,

21. organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych, spisów rolnych,

22. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin, w tym współdziałanie z właściwymi organami inspekcji ochrony roślin w przypadkach bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych,

23. prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych,

24. dozór nad miejscami cmentarnictwa wojennego,

25.wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

26. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

27. weryfikacja pod względem merytorycznym taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)