Urząd Miejski w Andrychowie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

AAA
Uchwała nr XXXIII-305-05 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust.1 w związku z art. 9 ust.2-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XV-151-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów

Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1
1) Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów, składające się z części tekstowej i rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.

2) Na tekst studium (stanowiący załącznik nr I do niniejszej uchwały) składają się dwa tomy zatytułowane:
a) Tom I – Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
b) Tom II – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

3) Załącznikami graficznymi Tomu I studium są rysunki od UR01 do UR11.

4) Załącznikami graficznymi Tomu II studium są rysunki od UK01 do UK12.

5) Rysunkiem studium (stanowiącym załącznik nr II do niniejszej uchwały) jest rysunek studium zatytułowany „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów – plansza zbiorcza” - skala 1:10 000.

6) Załącznikiem nr III do niniejszej uchwały jest „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu studium”.

§ 2
Traci moc Uchwała nr XXXVIII-333-97 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

===============================================

UWAGA !!!

Ze względu na dużą objętość dokumentów:

- Załącznik nr 1
(Tom I – Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego i Tom II – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego) dostępny jest do wglądu wyłącznie w biurze Referatu Architektury (pokój 21, II piętro), Rynek 15, Andrychów
nasza klasa

Zobacz również

© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)